1.5 عیسی مسیح

این مطلب، پنجمین قسمت از صحبت درباره عیسی مسیح است که زمینۀ آن مسیح است که در زبان یونانی، آلمانی، انگلیسی ((کریستوس)) نامیده میشود و اوست که مسبب و دلیل همه چیز است و برای مطلب ما مهم این است که، اوست دلیل کتاب مقدس. او پیغام این کتاب است…

Continue reading