1.5 عیسی مسیح

این مطلب، پنجمین قسمت از صحبت درباره عیسی مسیح است که زمینۀ آن مسیح است که در زبان یونانی، آلمانی، انگلیسی ((کریستوس)) نامیده میشود و اوست که مسبب و دلیل همه چیز است و برای مطلب ما مهم این است که، اوست دلیل کتاب مقدس. او پیغام این کتاب است…

Continue reading

1.3 عیسی مسیح

ما میخواهیم و می بایست درباره مسیح صحبت کنیم و برای اینکه درباره مسیح صحبت کنیم، باید تورات را بخوانیم. در تورات و کتابهای پیامبران درباره مسیح و آمدنش سخنان زیادی وجود دارد و این کتابها، بدون وجود این سخنان درباره مسیح، هیچ معنایی ندارند. “او صورت خدایِ نادیده است…

Continue reading

عیسی مسیح 1.2

“دشمنی و کینه در میان تو و زن و در میان نسل تو و نسل او قرار خواهم داد، او سَر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ او را خواهی گزید.” ما اینجا در بحث تاریخ خلقت هستیم. آدم و حوا از میوه درخت شناخت خوب و بد خوردند…

Continue reading