حق انتخاب

جهان همیشه مثل زمان حال نبوده است و در هیچ کجای جهان امروزی کشوری مانند آلمان نیست برای مثال بدین گونه دموکراتیک. در زمانهای گذشته انسانهای ضعیفتر می بایست فرمانبردار و مطیع انسانهای قدرتمند می بودند که آن انسانهای قدرتمند پادشاه نامیده می شدند. امکان داشت که آن پادشاهان خوب…

Continue reading