1.5 عیسی مسیح

این مطلب، پنجمین قسمت از صحبت درباره عیسی مسیح است که زمینۀ آن مسیح است که در زبان یونانی، آلمانی، انگلیسی ((کریستوس)) نامیده میشود و اوست که مسبب و دلیل همه چیز است و برای مطلب ما مهم این است که، اوست دلیل کتاب مقدس. او پیغام این کتاب است…

Continue reading

1.4 عیسی مسیح

ما در حال دنبال کردن منتظران مسیح هستیم، چون عیسی بدون پیش زمینه نیامد، بلکه انسانها منتظر او بودند که به دنیا بیاید وآن مقام را در اختیار بگیرد ،  مقام مسیح را. ما می دانیم که آمدن مسیح غافل گیرکننده بود، که نَه زمان آمدن او بلکه چگونگی آمدن…

Continue reading

1.3 عیسی مسیح

ما میخواهیم و می بایست درباره مسیح صحبت کنیم و برای اینکه درباره مسیح صحبت کنیم، باید تورات را بخوانیم. در تورات و کتابهای پیامبران درباره مسیح و آمدنش سخنان زیادی وجود دارد و این کتابها، بدون وجود این سخنان درباره مسیح، هیچ معنایی ندارند. “او صورت خدایِ نادیده است…

Continue reading

عیسی مسیح 1.2

“دشمنی و کینه در میان تو و زن و در میان نسل تو و نسل او قرار خواهم داد، او سَر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ او را خواهی گزید.” ما اینجا در بحث تاریخ خلقت هستیم. آدم و حوا از میوه درخت شناخت خوب و بد خوردند…

Continue reading