دعا

ما امروز خدمت خداوند را به این فرم که بصورت دایره نشسته ایم شروع کردیم و مهم در این فرم دعا کردن است. ما می خواهیم دعا کنیم و این کار را انجام می دهیم. اما ما باید دعا کردن را یاد بگیریم. شاگردان عیسی از او خواستند که به…

Continue reading