1.4 عیسی مسیح

ما در حال دنبال کردن منتظران مسیح هستیم، چون عیسی بدون پیش زمینه نیامد، بلکه انسانها منتظر او بودند که به دنیا بیاید وآن مقام را در اختیار بگیرد ،  مقام مسیح را. ما می دانیم که آمدن مسیح غافل گیرکننده بود، که نَه زمان آمدن او بلکه چگونگی آمدن…

Continue reading