به انجام رسید

چون عیسی سرکه را چشید، گفت:«به انجام رسید». سپس سرخَم کرد و روح خود را تسلیم نمود. یوحنا 19،30

ما در انجیل یوحنا آخرین جمله عیسی را میخوانیم،«به انجام رسید». این جمله را، یک بی گناه، یک بی پناه، یک مرد 33 ساله، آویخته بر صلیب، با پهلوئی خون آلود

و جان سپرده گفت:«به انجام رسید».

در کتاب مقدس رویدادها و حوادث بسیاری درباره عیسی وجود دارد، اما این حادثه برای مسیحیان، مهمترین واقعه برای عیسی به حساب می آید، به صلیب

 آویخته شدن عیسی.

آدم می تواند فکر کند که، مسیحیان می توانستند تصویری بهتر، قویتر و جذابتر را به عنوان یادآور برای خود انتخاب کنند.

آدم می تواند بگوید: یک مرد روی صلیب، سَمبل خوبی نیست. بهتر است یک شمشیر یا یک گل نیلوفر آبی زیبا و یا یک چیز عرفانی باشد. اما یک یهودی نیمه برهنه

خون آلود جان سپرده بر روی صلیب نباشد. چرا این تصویر؟

“اما او گفت: من چون از زمین برافراشته شوم، همه را بسوی خود خواهم کشید. او با این سخن، به چگونگی مرگی اشاره میکرد که در انتظارش بود.”(یوحنا 12،32-33)

و وقتی آن زمان فرا رسید، او گفت:«به انجام رسید».

برای خیلی از انسانها، این تصویر یا حادثه نشانه ضعف است و همینطور برای بسیاری از مسیحیان اینگونه میباشد، به این دلیل که آنها، به ایده ها و هدفهای نو فکر

می کنند.

شمشیر ، همیشه محبوب و مورد علاقه بسیاری از انسانهاست. آنها می خواهند حکومت جهانی را بپا دارند. برای اینگونه اشخاص، هنوز به انجام نرسیده است. آنها

آزادی ندارند و اقرار کرده، می گویند: آزادی وجود ندارد.

عیسی مسیح گفت:«به انجام رسید»، ولی آنها می گویند: نه ، اینگونه نیست.

برای اینکه اینگونه اشخاص، همیشه جنگ انسانها بایکدیگر را می بینند، که می خواهند بریکدیگر حکومت کنند. آنها آزادی ندارند.

اما، در طرف دیگر وجود دارند آدمهایی که معنی این کلام عیسی را که گفت:«به انجام رسید»، می فهمند. همینطور آنها معنای صلیب و تمامی معانی جانبی آن را

درک می کنند.

می فهمند که عیسی مسیح، این کلام را برای همه انسانها گفت.

برای انسانهای مسکین در روح، «به انجام رسید».

برای ماتمیان، «به انجام رسید».

برای انسانهای فروتن، «به انجام رسید».

برای گرسنگان و تشنگان عدالت، «به انجام رسید».

برای انسانهای پاکدل، «به انجام رسید».

برای صلح کنندگان، «به انجام رسید».

برای انسانهایی که در راه نیکوئی جفا دیده اند، «به انجام رسید».

این مرد آویخته بر روی صلیب، برای و بجای همه مردم، ناتوان و خسته و متحمل گردید. انسانهایی که از خود می پرسند، بر روی زمین چه باید انجام دهند؟ برای

چه هدفی؟ برای چه منظور؟

عیسی مسیح می گوید: «به انجام رسید».

مسکینی تو در روح، به اتمام رسیده است.

ماتم تو را ، من از تو گرفته ام.

من فروتن هستم به مانند تو. من بر صلیب آویخته شدم، ولی شکایتی نکردم.

گرسنگی و تشنگی عدالت تو را می شناسم، من خوراک برای خوردن و نوشیدنی برای نوشیدن دارم، به سوی من بیا.

بیا ، من به تو رحم می کنم.

بیا ، من تو را می پذیرم، تو خدا را خواهی دید.

بیا ، من به تو صلح می بخشم، تو فرزند خدا.

جفای به تو در راه نیکی، گذشت، پادشاهی آسمان از آن توست.

«به انجام رسید»

امروز ما، خداوند و نجات دهنده مان را به یاد می آوریم و همینطور کار عظیمش را بر روی این جهان. «به انجام رسید»

من دعوت می کنم همه کسانی را که گرسنه و تشنه اند و برکات بیشتری، نسبت به چیزهایی که این دنیا می تواند عرضه کند، می خواهند. همه انسانهایی که،

اگر بتوانند بگویند: من اینجا هستم و به کمک احتیاج دارم و به تو ای عیسی احتیاج دارم.

به انجام رسان در من، همانگونه که در جلجتا به انجام رساندی. ببخش بر من، آزادی و صلح را عیسی مسیح.

                                                                                                                           آمین

Comments are closed.