1.5 عیسی مسیح

HS

این مطلب، پنجمین قسمت از صحبت درباره عیسی مسیح است که زمینۀ آن مسیح است که در زبان یونانی، آلمانی، انگلیسی ((کریستوس)) نامیده میشود و اوست

که مسبب و دلیل همه چیز است و برای مطلب ما مهم این است که، اوست دلیل کتاب مقدس. او پیغام این کتاب است که از ابتدا تا انتها درباره مسیح می گوید.

 .Jeshua, Jesus, Jesu, عیسی

جهان از او خیلی چیزها می داند. این مرد که روی صلیب جان داد. درباره او می گوید. ما می خواهیم بفهمیم که او به چه دلیل خاص و استثناست. او چه کار کرد؟

او امروز چه می کند؟ او هنوز چه کاری می تواند انجام دهد؟

این مطلب سؤالات دیگری را هم در خود دارد. ما می خواهیم درباره منتظران مسیح بدانیم و بفهمیم و برای فهمیدن آن، باید بخوانیم قسمتهایی از کتاب مقدس را،

قبل از آمدن مسیح. در پنج کتاب موسی، کتابهای پیامبران، کتابهای تاریخی و مزامیر از مسیح می گویند. این کتابها تقریبا 75% از کتاب مقدس یعنی بیش از 3/2

کتاب را تشکیل می دهند.

فهمیدن بسیاری از این کتابها سخت است. آنها از رفتار و اخلاقی صحبت می کنند که امروزه شناخته شده نیست. آنها اصول اخلاقی را شرح می دهند که برای

امروز قابل فهم نیست. آنها قوانینی را در خود جای داده اند که امروز خنده دار به نظر می رسند و بخشی از این کتابها از تاریخ جنگ و خونریزی سخن می گویند.

برای مثال، برای جماعت گیاهخوار، فهمیدن باب 12 کتاب پنجم موسی خیلی سخت است:

لیکن شما آزادید که حیوانات را ذبح کرده و گوشت آنها را موافق برکتی که خداوند به تو می دهد بخوری، همه شما چه پاک یا ناپاک می توانید از آن بخورید،

چنانکه از غزال و آهو می خورند. اما شما نباید خون آن را بخورید، بلکه آن را مثل آب بر زمین بریزید.”

همینطور درباره جنگهای بسیاری در کتاب مقدس سخن گفته شده است. پس این کتاب خطرناکی است. آدم، خیلی ساده می تواند فکر کند که باید بجنگد و

متأسفانه آدم می تواند با یک قاشق غذاخوری، همسایۀ خود را به قتل برساند. منظور من این است که، در استفاده نادرست از کتاب مقدس، مشکل از کتاب نیست

بلکه از کسی است که کتاب را می خواند.

همینطور امروزه وجود دارند انسانهایی که می خواهند به زمان عهد عتیق برگردند، چون آنها فکر می کنند که نقشه خدا در گذشته قرار دارد. آنها می خواهند به

عقب برگردند. همجنسبازان می بایست سنگسار شوند و همینطور زناکاران. مردها می بایست در خیابان راه بروند و مانند پلیس اخلاق، به همسایه های خود تذکر

بدهند. در واقع بنیادگرایان در تمام ادیان خیلی با هم تفاوت ندارند. آنها تنها به یک کتاب جدید برای ایده هایشان محتاجند برای فشار آوردن به دیگر انسانها و

برای اینکه حواس دیگران را از کُنده ای که در چشمشان وجود دارد، پَرت نمایند.(متی 7-3)

ما سؤالات زیادی داریم. چه کار کنیم با کتاب مقدس؟ هنوز این کتاب مهم است یا یک کتاب قدیمی است؟ ما باید فقط چیزهایی را که می فهمیم نگه داریم و

بقیه را دور بریزیم؟ نه، من فکر نمیکنم که درست باشد.

کل کتاب مقدس یک گنج است و همینطور این کتاب، یک گنج سربسته در درون خود دارد. قفل آن گنج نکات تاریخی آن است و کلید آن روح القدس است.

کشتی نوح، صندوق عهد، معبد، خدمت کردن به معبد بوسیله خونریزی، اینها و مانند آنها، همگی زمان قبل از مسیح را روایت می کنند و اینها همگی سایه ای از

واقعیتها هستند.

ما می خوانیم در کولسیان 2:

عیسی مسیح سند محکومیت ما را همراه با تمام قوانینی که علیه ما بود، باطل کرد و آن را بر صلیب خود میخکوب نموده، از میان برداشت. مسیح بر روی صلیب،

تمام ریاستها و قدرتها را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت. پس مگذارید کسی در خصوص نگاه داشتن اعیاد و ماه نو و روز سَبّت،

محکومتان کند. اینها تنها سایۀ امور آینده بود، اما اصل آنها در مسیح یافت می شود.”

اینها تنها سایۀ امور آینده بود، اما اصل آنها در مسیح یافت می شود.”

در کتاب سوم موسی باب 11 نوشته شده است:

اما از نشخوارکنندگان و شکافتگان سُم، اینها را مخورید، یعنی شتر، زیرا نشخوار می کند لیکن شکافته سُم نیست، آن برای شما نجس است.”

اینها تنها سایۀ امور آینده بود، اما اصل آنها در مسیح یافت می شود.”

در کتاب سوم موسی باب 23 نوشته شده است:

این عیدهای مقدس باید در زمانهای مشخصی برگزار شوند. عید فصح که به احترام خداوند گرفته می شود بایستی از غروب روز چهاردهم ماه اول شروع شود. در

روز پانزدهم همان ماه، عید فطیر شروع می شود و شما باید برای هفت روز نان فطیر، یعنی نانی که بدون خمیرمایه پخته شده باشد، بخورید. در روز اول این

عید، برای نیایش جمع شوید و از هرگونه کارهای روزمره خود، دست بکشید. مدت هفت روز هدایای سوختنی برای من تقدیم کنید. در روز هفتم از کارهای روزمره

خود دست بکشید و دوباره برای عبادت جمع شوید.”

اینها تنها سایۀ امور آینده بود، اما اصل آنها در مسیح یافت می شود.”

و دوباره در عبرانیان باب 10:

شریعت فقط سایه چیزهای نیکوی آینده است، نه صورت واقعی آنها. از همین رو، هرگز نمی تواند با قربانی هایی که سال به سال پیوسته تکرار می شود، آنان را که

برای عبادت نزدیک می آیند، کامل سازد.”

ایده هایی وجود دارد که می گویند: دوباره باید معبدی از سنگ و شن بنا شود که گوسفند و بز قربانی کنند، که اینها پوچ و بی معنی هستند. یا فکر می کنند که

برای خدا جالب است که ما چه چیزی می خوریم، اما این هم پوچ است.

مسیحیان نباید اینگونه فکر کنند، چون اینگونه افکار جسمانی هستند نه روحانی و این افکار تردید و دودلی بهمراه دارد. پس چه چیزی مهم است؟ ظاهر و سیما

مهم و برتر است یا در ابتدا چیزهای غیرقابل مشاهده مثلا محبت ، صبر، عدالت، حقیقت؟

متأسفانه هرکدام از انسانهای ظاهرگرا می توانند یک دین بوجود آورند. این انسانها آسان تحت تاثیر قرار می گیرند، با طلا، عود، معبد، شکل وفرم انجام رسومات.

اینگونه انسانها می سنجند که دینشان چه تعداد پیرو دارد و یا ارتش شان چه اندازه بزرگ است و همانگونه کتاب مقدس را ظاهری می خوانند.

من فکر می کنم که ما همگی اینگونه انسانها را خوب می شناسیم. آنها قسمتی از درون خودمان هستند که باید کوچک شوند و بخش روحانی ما باید رشد یابد.

اما زمانی می رسد و هم اکنون فرارسیده است که پرستندگان راستین، پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است. خدا

روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند.”(یوحنا 4)

برای فهمیدن کتاب مقدس، باید درک و فهم سایه ها را بیاموزیم. انسانهای جسمانی نمی توانند بفهمند، چون آنها سایه ها را واقعیت می پندارند.

من نمی توانم  در این مجال بخش روحانی کتاب مقدس را توضیح دهم، چون درک آنها در هیچ کتاب یا دانشگاهی یافت نمی شود. در اینجا وظیفه من این است

که به شما کلید را یادآوری کنم تا بتوانید آن گنج را باز کنید. چون باید بدانید که چگونه انسان بااین میراث بزرگ برخورد کند.

زیرا شریعتِ نوشته شده، انسان را به مرگ می کشاند، اما روح، حیات می بخشد.”(دوم قرنتیان3)

من نمی توانم این کلید را به شما بدهم، این کلید را خداوند می بخشد. من می خواهم یادآوری کنم که راه دیگری بغیر از راه جسمانی وجود دارد. ما می توانیم

این راه را برویم اگر خداوند بخواهد. تو فقط از خون و گوشت نیستی، بلکه فراتر از اینها و برتر از همه مخلوقات هستی.

هر روزه بخش ظاهرگرای درون ما تحریک می شود و این است انسان قدیمی که عظمت را نخواهد دید.

پولس رسول نوشته است:

پس این را می گویم و در خداوند تأکید می کنم که رفتار شما دیگر نباید همانند اقوام دور از خدا باشد که در بطالتِ ذهن خود رفتار می کنند. عقل آنها تاریک

شده است و به علت جهالتی که نتیجه سخت دلیشان است، از حیات خدا به دور افتاده اند.آنان چون هر حساسیتی را از دست داده اند، خویشتن را یکسره در

هرزگی رها کرده اند، چندان که حریصانه دست به هر ناپاکی می آلایند. اما شما مسیح را بدین گونه نیاموختید، چه بی گمان درباره او شنیدید و مطابق آن

حقیقت که در عیسی است، تعلیم یافتید. شما آموختید که باید به لحاظ شیوۀ زندگی پیشین خود، آن انسان قدیم را که تحت تأثیر امیال فریبنده، دستخوش فساد

بود، از تن به درآورید. باید طرز فکر شما نو شود و انسان جدید را در بَر کنید، که آفریده شده است تا در پارسایی و قدوسیت حقیقی، شبیه خدا باشد.”(افسسیان 4)

اگر فکر می کنی که آن انسان قدیمی در وجودت زنده است، هنوز وقت باقیست برای به دور انداختن آن. چون عیسی مسیح برای تو بر روی صلیب جان داد، تا تو

بخشیده شوی و انسان جدیدی از تو بوجود آید. من تو را دعوت میکنم به این راه.

اگر بخواهی، لحظه ای تامل نما و با دعا از خداوند بخواه:

خداوندا، در نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنم بواسطه خون عیسی گناهان مرا ببخشی و کمکم کنی تا بتوانم حیاتی دوباره داشته باشم، انسان جدیدی شوم

و لایق فرزندی تو شوم.

                                                                                                                         آمین

Comments are closed.