دعا

701712_n2Kk6Vq1

ما امروز خدمت خداوند را به این فرم که بصورت دایره نشسته ایم شروع کردیم و مهم در این فرم دعا کردن است.

ما می خواهیم دعا کنیم و این کار را انجام می دهیم. اما ما باید دعا کردن را یاد بگیریم.

شاگردان عیسی از او خواستند که به ما یاد بده چگونه دعا کنیم و عیسی به آنها یاد داد. اینک همه ما می دانیم که تکرار ساده دعای ربانی معجزه نمیکند. شاید باید اول این را بخواهیم که خداوندا یاد بده به ما دعا کردن را.

نوشته شده است :

“روح نیز در ضعف ما به یاریمان می آید زیرا نمیدانیم چگونه باید دعا کنیم اما روح با ناله هایی بیان ناشدنی برای ما شفاعت میکند”

بنابر وقتی درخواست میکنیم که خداوندا به ما دعا کردن را یاد بده همانند این است که عطای روح القدس را از او بخواهیم و بدون روح القدس، مسیحیان هم مانند دیگران کار انسانی انجام میدهند.

ما احتیاج داریم به روح مقدس خداوند تا بتوانیم درست ببینیم، دیدنی مانند دیدن خدا در غیر اینصورت برای چه باید دعا کنیم. اگر ما نتوانیم درست ببینیم اصلا نمی دانیم باید چه بخواهیم. پس چه چیزی مهم است.

شاید ما زیاد فکر میکنیم همانگونه که اولین انسان یعنی آدم فکر میکرد، شاید ما صحبت می کنیم همانگونه که آدم صحبت میکرد، ما می بینیم همانگونه که آدم می دید و دعا میکنیم همانگونه که او دعا میکرد البته نمی دانیم آدم میتوانست دعا کند یا نه.

این همه را در کتاب اشعیا نبی باب 55 می خوانیم:

“خداوند می فرماید: ای همه تشنگان، نزد آبها بیایید. ای همه شما که پول ندارید بیایید نان بخرید و بخورید. بیایید شیر و شراب بدون پول بخرید و بنوشید. چرا پول خود را خرج چیزی می کنید که خوردنی نیست؟ چرا دسترنج خود را صرف چیزی میکنید که سیرتان نمیکند؟ به من گوش دهید و از من اطاعت کنید تا بهترین خوراک را بخورید و از آن لذت ببرید. ای قوم من با گوشهای شنوا نزد من بیایید تا زنده شوید. من با شما عهدی تازه می بندم و برکاتی را که به داود وعده داده ام به شما می دهم. همانگونه که او سرزمینها را تسخیر کرد و قدرت مرا ظاهر ساخت شما نیز قومهای بیگانه را فراخواهید خواند و آنها آمده مطیع شما خواهند شد. من که خداوند خدای مقدس اسرائیل هستم این کار را برای خودم خواهم کرد و به شما عزت و افتخار خواهم بخشید. خداوند را مادامی که یافت میشود بطلبید. ای گنهکاران از کارها و فکرهای فاسد خود دست بکشید و بسوی خداوند بازگشت کنید زیرا او بسیار بخشنده است و بر شما رحم خواهد کرد. خداوند میفرماید: فکرهای من، فکرهای شما نیست و راه های من هم راه های شما نیست. به همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است راه های من نیز از راه های شما و فکرهای من از فکرهای شما بلندتر و برتر است.

ما گوش دادیم به آیه 2 که تعجب برانگیز است:

چرا پول خود را خرج چیزی میکنید که خوردنی نیست. چرا دسترنج خود را صرف چیزی میکنید که سیرتان نمی کند. به من گوش دهید و از من اطاعت کنید تا بهترین خوراک را بخورید و از آن لذت ببرید

شاید این آیه با کلماتش به ما اشاره میکند که امروز خودمان را ببینیم. شاید آن، ما باشیم که نگرانیم بابت اشیاء که آنها برای خدا اصلا مهم نیستند.

“چرا پول خود را خرج چیزی میکنید که خوردنی نیست. چرا دسترنج خود را صرف چیزی میکنید که سیرتان نمی کند. به من گوش دهید و از من اطاعت کنید تا بهترین خوراک را بخورید و از آن لذت ببرید”

اما در حالی که ما بدنبال آن چیزها هستیم خداوند چیز دیگری را به ما پیشنهاد می دهد.

“خداوند می فرماید: ای همه تشنگان، نزد آبها بیایید. ای همه شما که پول ندارید بیایید نان بخرید و بخورید. بیایید شیر و شراب بدون پول بخرید و بنوشید”

اینها چه هستند؟ شیر و شراب. این همان شیری است که در یخچال خانه داریم؟ یا شرابی که در قفسه داریم؟

نه، طبیعتا که نه. اینها عطایای خداست. من باید یاد بگیرم که ببینم که او چه می بیند، فکر کنم که او چگونه فکر میکند و در اینصورت میتوانم دعا کنم همانگونه که او می خواهد. پس حقیقتاً :

“فکرهای من، فکرهای شما نیست و راه های من هم راه های شما نیست. به همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است راه های من نیز از راه های شما و فکرهای من از فکرهای شما بلندتر و برتر است”

چگونه ما به راهها و افکار او برسیم؟ نمی توانیم برسیم.

مگر آنکه خداوند روح القدسش را به ما هدیه دهد تا ما بتوانیم بفهمیم و بتوانیم ببینم والا همینطور کور و نابینا می مانیم.

این است درخواست ما از اینکه اینجا جمع شده ایم که یاد بگیریم دعا کردن را، که عیسی خداوند روح القدسش را به ما هدیه دهد.

ما میخواهیم دریافت کنیم آنها را: شراب تو را و شیر تو را.

Comments are closed.