شام خداوند

149208_234136236732069_351081096_n

برادران و خواهران عزیز

امروزما میخواهیم مراسم شام خداوند را انجام دهیم.

شما میدانید که به تازگی اشخاص جدیدی در جمع ما حضور دارند اعم از آلمانی ، ایرانی ، صربی و آفریقای جنوبی.

خداوند تبعیضی میان مردمان قائل نیست بلکه از هر قوم ، هرکه از او بترسد و پارسایی را به عمل آورد مقبول او میگردد.

ما میدانیم که خداوند ما چنین نوشته است:

(خدای ما آتش سوزاننده است و هیچ کس نمیتواند خداوند را استهزا کند

بنابراین امروز برای ما خیلی مهم است که یادآوری شود که چه عملی(کاری) را میخواهیم انجام دهیم.

پولس رسول نوشته است:

زیرا من از خداوند یافتم،آنچه را به شما نیز سپردم که عیسای خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن کردند نان را گرفتو شکر نموده پاره(تکهکرده و فرمود:

این است بدن من برای شما،این را به یاد من بجا آورید” به همین سان جام را برگرفت وفرمود:”این جام ،عهد و پیمانجدید است در خون من.هر بار که از آن

مینوشید، به یاد من چنین کنید” زیرا هرگاه این نان را بخورید و از این جام بنوشید، مرگ خداوند (که قربانی گناه بر رویصلیب شدرا اعلام میکنید تا زمانی که

باز آید.

عیسی مسیح خداوند فرمود: این بدن من است که برای شما داده میشود این را به یاد من بجا آورید و این جام عهد و پیمانجدید است در خون من که به خاطر

شما ریخته میشود.

عیسای خداوند درباره عهد و پیمان جدید سخن گفت و پولس رسول آن عهد و پیمان را با این کلام یادآوری کرد.

بنابراین امروز این عهد را با خداوند می بندیم. ما میدانیم که پیمان میان انسانها نباید شکسته شود پس چقدر مهمتر است پیمان نگه داشتن با خداوند حیات بخش؟

اما این یک پیمان عادی نیست بلکه پیمانی نو و جدید است. این پیمانی جدید است درعیسی مسیح که همانا اوست خداوندی که همیشه وجود داشته است،

خدای ابراهیم ،اسحاق و یعقوب. که دانیال نبی او را “موجود ازلی” نامیده است.

ما میخوانیم در کلام ارمیای پیامبر در 600 سال قبل از آمدن مسیح که نوشته است:

خداوند میگوید:زمانی می رسد که من پیمانی تازه با خاندان اسرائیل و یهودا خواهم بستآن مانند پیمانی نخواهد بودکه با اجدادشان بستم،وقتی دست آنها را

گرفتم و از مصر نجات دادم .هر چند من مثل  یک شوهر از آنها حمایت میکردم ولی آنها آن پیمان را نگاه نداشتندپیمانتازه ای که با قوم اسرائیل میبندم اینگونه

استشریعت خود را در ضمیر آنها قرار میدهم و بر قلبشان خواهم نوشت من خدای آنها و آنها قوم من خواهند بود.دیگر احتیاجی نیست به یکدیگر تعلیم دهند و

بگویند که مرا بشناسند زیرا همه از کوچک تا بزرگ مرا خواهند شناخت آنگاه گناهانشان را میبخشم و دیگر گناهان آنها را به یاد نخواهم آورد.

امروز این پیمان را میبندیم و آن را نگاه میداریم:

شریعت و احکام خود در دلهایشان قرار میدهم و بر قلبشان خواهم نوشت: من خدای آنها و آنها قوم برگزیده من خواهند بود.

این پیمان ، پیمان کم ارزشی نیست زیرا میدانید از شیوه زندگی باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید رهایی یافته اید نه بوسیله چیزهای فانی مانند زر و سیم،  بلکه به خون گرانبهای مسیح آن بره بی عیب و نقص.

ما اینجا درباره نیت قلبی یکدیگر قضاوت نمیکنیم هر شخص مسئول نیت خودش است.چنانچه پولس رسول نوشت:

هر کس که به شیوه ای ناشایسته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد ،خطاکار نسبت به بدن و خون خداوند خواهد بود.بنابراین در ابتدا هرکس

خود را بیازماید، آن وقت از آن نان بخورد و از آن جام بنوشد.زیرا هرکه بدون تشخیص بدن،بخورد و بنوشد در واقع محکومیت خود را خورده و

نوشیده است.

ممکن است برای شما این سوال پیش بیاید که آیا من انسان کاملی هستم؟ ولی این سوال اشتباه است چون عیسی مسیح ما را کامل میکند.

و شاید برای شما این سوال پیش بیاید که آیا من انسان درستکاری هستم؟ ولی این سوال هم اشتباه است چون عیسی مسیح ما را درستکار مینماید.

سوالی که باید از خود بپرسید این است که: آیا شما در بودن با آن مردی که روی صلیب بود جدی هستید؟

                                                                آیا شما در بودن با عیسی مسیح جدی هستید؟

عیسی اینگونه شما را بر این میز دعوت مینماید:

(( بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید زیرا ملایم و

فروتن هستم و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت. چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک)) 

Comments are closed.