دعا

ما امروز خدمت خداوند را به این فرم که بصورت دایره نشسته ایم شروع کردیم و مهم در این فرم دعا کردن است. ما می خواهیم دعا کنیم و این کار را انجام می دهیم. اما ما باید دعا کردن را یاد بگیریم. شاگردان عیسی از او خواستند که به…

Continue reading

حق انتخاب

جهان همیشه مثل زمان حال نبوده است و در هیچ کجای جهان امروزی کشوری مانند آلمان نیست برای مثال بدین گونه دموکراتیک. در زمانهای گذشته انسانهای ضعیفتر می بایست فرمانبردار و مطیع انسانهای قدرتمند می بودند که آن انسانهای قدرتمند پادشاه نامیده می شدند. امکان داشت که آن پادشاهان خوب…

Continue reading

خدا محبت است

در خیلی سال قبل خداوند بوسیله موسی احکامش را بیان نمود و امروز از آن احکام فقط ده فرمان برای همه شناخته شده است . این ده فرمان است که از میان احکام خداوند برای ما وجود دارد. انسانها برای نگه داشتن ده فرمان نباید حتما مسیحی باشند بلکه این…

Continue reading

شام خداوند

برادران و خواهران عزیز امروزما میخواهیم مراسم شام خداوند را انجام دهیم. شما میدانید که به تازگی اشخاص جدیدی در جمع ما حضور دارند اعم از آلمانی ، ایرانی ، صربی و آفریقای جنوبی. خداوند تبعیضی میان مردمان قائل نیست بلکه از هر قوم ، هرکه از او بترسد و…

Continue reading